پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی (JCDEPR) - کاربران