دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 1393، پاییز و زمستان 1393