دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1392، بهار و تابستان 1392