دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 1392، پاییز و زمستان 1392