دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399