دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1400 
1. شناسایی عوامل موثر بر بالندگی سازمانی مبتنی بر عدالت در دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدل

صفحه 1-18

عباس نیکخو امیری؛ محمد رضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلیپور کنعانی


4. بررسی رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ایران ازدیدگاه مدرسه زندگی

صفحه 55-70

مینا رنجبری؛ سعید مذبوحی؛ صدرالدین ستاری


5. ارائه الگوی شناسایی و جذب مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

صفحه 71-90

بهار مرادی؛ عباس خورشیدی؛ لطف الله عباسی سروک