اهداف و چشم انداز

این مجله در راستای پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور انتشار آخرین یافته های پژوهشی محققان حوزه برنامه ریزی درسی و آموزشی ایجاد شده و با توجه به وجود رشته های علمی مذکور در دانشگاه های غرب استان مازندران، فرصت مغتنمی برای نشر آثار علمی و پژوهشی محققان این منطقه محسوب می شود.