اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم سیف نراقی استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

دکتر ابراهیم صالحی عمران دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر صمد یزدی  دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر قدسی احقر  دانشیار پژوهشگاه مطالعات و برنامه ریزی آموزش و پرورش

دکتر محمد صالحی  دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ساری

دکتر جواد خلعتبری  دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

دکتر رضا محمودی استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

دکتر کامیان خزایی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

دکتر علی خلخالی  دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

دکتر حبیب الله نجفی هزار جریبی  دانشیار دانشگاه پیام نور

سردبیر

جواد خلعتبری

روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی ,واحد تهران شمال

javadkhalatbaripsy2gmail.com

مدیر اجرایی

محمد غفاری مجلج

مدیریت اموزشی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد چالوس ایران

m.ghafari51gmail.com

مدیر مسئول

کامیان خزایی

khazaei عضو هیات علمی دانشگاه

m.ghafari51gmail.com