پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی (JCDEPR) - واژه نامه اختصاصی